Category: Hukum Pidana

Sumber: zam-sy.blogspot.com

Perkembangan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Tindak Pidana Pemilu dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan  Kitab Undang-Undang warisan belanda terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan...

Sumber: grafitti05.wordpress.com

Asas-asas Hukum Perikanan

Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di Negara kita telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. Dengan asas-asas yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan tempat berpijaknya tingkah laku semua warga masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola perikanan....

Sumber: http://iissriwahyuni.student.umm.ac.id

Sejarah Hukum Perikanan

Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan  Negara RI dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya...

Dolus Eventualis dan Culpa

Dolus eventualis adalah termasuk ke dalam jenis delik dolus yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini mempunyai 3 tingkatan sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1989:81) yaitu’ Sengaja sebagai niat: dalam arti...

quien tiene la culpa

Culpa (Kealpaan)

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-siaft atau cirinya adalah: Sengaja melakukan  suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah,...