Category: Hukum Perdata

Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak Dalam Pasal 1338 ayat 1...

Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam kejadian sehari-hari. Setiap peristiwa hukum yang terjadi entah dengan jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan perjanjian utang piutang. Untuk sementara, selalu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah sah, jika telah tercapai kesepakatan....

Perjanjian, Perikatan &Kontrak

Hampir semua penulis, dalam hukum perikatan. Memberi perbedaan arti dari  hukum perikatan, hukum perjanjian dan hukum kontrak.  Kecuali Ahmadi Miru dalam buku yang ditulisnya “Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak” tidak membedakan antara hukum kontrak dengan...