Category: Hukum Perdata

Hak Guna Usaha

Hak guna usaha diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA sebagai salah satu hak atas tanah. Sedangkan secara khusus, hak guna usaha oleh UUPA dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 kemudian disebut pula...

VOEGING, TUSSENKOMST, DAN VRIJWARING

Ketiga istilah ini. Biasanya tidak mampu dibedakan sebagai salah satu instrumen para pihak.  Apa kapasitasnya pihak yang mengintervensi itu, dalam  perkara di pengadilan negeri (perkara keperdataan)?  padahal Secara umum hanya dikenal dua pihak dalam perkara...